www.sorayaco.ir

استانداردهای سیستم مدیریت

  استانداردهای سیستم مدیریت   آقای مارشال در رساله دکتری خود مقایسه ای بین استانداردهای سیستم های مدیریت انجام داده و براساس طیف لیکرت امتیازات 1 تا 5 را (1 کمترین امتیاز و 5 بیشتری امتیاز) به هر یک از معیارهای مورد ارزیابی ...

رضایت مشتری

  رضایت مشتری مقدمه   امروزه کارایی و اثربخشی فرایندهای سازمان سخن روز است. با مطالعات علمی باید به این پرسش پاسخ داد که چگونه می توان اثربخشی فرایندهای سازمان را بهبود بخشید. صاحبنظران معتقدند که یکی از راههای افزایش اثربخشی سازمان، بهبود کیفیت ...