Validation

صحه گذاری Validation

صحه گذاری Validation شرکت ثریا با بکارگیری متخصصین فنی در فیلدهای صنعتی اقدام به ارزیابی انطباق تجهیزات، فرآیند ها، تجهیزات کامپیوتری، متد های تحلیلی آزمایشگاهی و  PRP ها می نماید. توضیحاتی در مورد گواهینامه Validation را در ادامه بخوانید ... مبنای صحه گذاری ...