PAS 220

ایمنی غذا PAS 220

ایمنی غذا PAS 220 توضیحاتی در ارتباط با PAS 220: در ISO 22000 الزامات خاص ایمنی مواد غذائی هر سازمان در زنجیره مواد غذائی، تدوین شده است. در این الزامات هر سازمان باید برای کمک به کنترل خطرات ایمنی مواد غذائی، برنامه ...