ISO 9000

رضایت مشتری

  رضایت مشتری مقدمه   امروزه کارایی و اثربخشی فرایندهای سازمان سخن روز است. با مطالعات علمی باید به این پرسش پاسخ داد که چگونه می توان اثربخشی فرایندهای سازمان را بهبود بخشید. صاحبنظران معتقدند که یکی از راههای افزایش اثربخشی سازمان، بهبود کیفیت ...

چگونه میتوان گواهینامه ISO 9001 گرفت؟

چگونه میتوان گواهینامه ISO 9001 گرفت؟  بسیاری از سازمانها سوال می کنند روش گرفتن ایزو چیست ؟ ما در اینجا راهنمایی هایی برای دريافت گواهينامه استاندارد SO 9000  ارائه می کنیم.     اولین اقدام در پیاده سازی استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ، تصمیم ...