ISO 15189

آزمایشگاه پزشکی ایزو ۱۵۱۸۹

آزمایشگاه پزشکی ایزو ۱۵۱۸۹ شرکت ثریا با بکارگیری کادر مجرب پزشکی اقدام به ارزیابی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های طبی می نماید. ما به دو صورت توانایی ارزیابی و ممیزی و صدور گواهی نامه ایزو 15189 را داریم ... بقیه ...