Certification

گواهی محصول P.C

شركت ثریا با برخورداري از متخصصين مجرب، اين امكان را دارد كه محصول توليدي واحدهاي صنعتي را نمونه برداري و مورد آزمون قرار داده و به واحدهاي مربوطه  جهت دريافت گواهينامه Product Certification آموزش و مشاوره ارائه نمايد.   اسلایدر توضیحاتی در مورد ...