18001

ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001

حداقل کردن خطر برای کارمندان و سایر ذینفعان، بهبود سیستم مدیریت سلامتی و ایمنی موجود، نشان امنیت سازمان، جلب اطمینان مشتریان و همچنين هماهنگي با قوانين ملي و بين المللي توضیحاتی در مورد استاندارد بهداشت و ایمنی کاری: استاندارد  بهداشت و ایمنی ...