چرخه هیرانو

مدیریت کاهش و حذف ضایعات بر پایه مدل IMI

دوره آموزشي مدیریت کاهش و حذف ضایعات بر پایه مدل IMI   آشنایی مدیران و سرپرستان واحدهای تولیدی با روش علمی شناسائی و کاهش ضایعات برپایه مدلIMI  محتواي دوره تفاوت مدیریت ضایعات و مدیریت کاهش و حذف ضایعات عملیاتی نمودن روشهای علمی و کنترل در قالب چرخه ...