كتاب

معرفی کتاب « مهندسی کیفیت »

كتاب « مهندسی کیفیت » کتاب مهندسی کیفیت بر پایه اصول و قواعد علمی و عملی کنترل فرآیند آماری (SPC) نگاشته شده است. این کتاب با استفاده از مثالهای واقعی و آموزش بکارگیری کامپیوتر می تواند کمک مفید و موثری به ...