فرنچايزينگ

فرنچایزینگ و کارآفرینی

اعطاي امتياز يا فرنچايزينگ به عنوان يك شيوه يا مدل توسعه كسب وكار در نيمه دوم توسعه كسب وكار در نيمه دوم قرن بيستم ظاهر شد . بيشتر فرنچايزها از ايده ساده يك كارآفرين شروع مي شوند ،سپس وي شكل كسب ...