غذا و ارایه خدمات رستوران شما ” خیلی گران ” است !

غذا و ارایه خدمات رستوران شما ” خیلی گران ” است !

غذا و ارایه خدمات رستوران شما " خیلی گران " است ! وقتی مشتری می گوید خدمات رستوران شما " خیلی گران است! " یعنی چه؟ بعضی اوقات شما در رستوران خود وقتی که از زبان مشتری جمله « خیلی گران است!» ...