غافلگیری یک مشتری دائمی

داستان سوم : غافلگیری یک مشتری دائمی

داستان سوم : غافلگیری یک مشتری دائمی در اختیار داشتن حجم انبوه داده‌های مشتری به شما نمی‌گوید که مشتریان دائمی، بیشترین اهمیت را برای شما دارند. در نتیجه، توجه به آنها فقط کار خوبی محسوب نمی‌شود، بلکه به نفع کسب‌وکار شما ...