عرضه غذا SFBB

عرضه غذا SFBB

توضیحاتی در مورد استاندارد SFBB اين استاندارد شيوه‌اي نوين جهت طبخ، آماده سازي و سرو مناسب و ايمن مواد غذايي با رعايت كليه اصول تهيه و طبخ بين‌المللي غذا بوده و بر اصول بهداشتي پختن، گرم كردن، سرد كردن و شستشو ...