صدور مجوز GMP

صدور مجوز GMP واردات

شـرکت پرتو ستاره ثریا دارای مجـوز ارزیـابی و صـدور گـواهـی GMP واردات از واحدهای تولیدی (آشامیدنی،غذائی،آرایشی و بهداشتی) از سازمان غذا و دارو – اداره کل نـظارت و ارزیابی می باشـد شرکت پرتو ستاره ثریا برای ارزیابی شرایط فنی و بهداشتی ...