سیستم IWA1

کیفیت پزشکی IWA1

کیفیت پزشکی IWA1 توضیحاتی در مورد سیستم IWA1: سازمان جهانی استاندارد در سال 2007 اقدام به تدوین این استاندارد جهت راهنمائی نحوه استقرار سیستم مدیریت کیفیت در حیطه خدمات درمانی نمود. با مرور اسامی متخصصین خدمات درمانی بین المللی که عضویت در تدوین ...