سیستم انبارداری

روش خوب انبارداری GSP

روش خوب انبارداری GSP هدف از اخذ گواهینامه GSP:اطمینان از عملکرد صحیح سیستم انبارداری و اعتماد به نگهداری صحیح کالا در انبارها توضیحاتی در مورد گواهینامه GSP را در ادامه مطالعه کنید روش خوب انبارداری براساس مدل بین المللی امریکائی که بر صلاحیت ...