سخاوتمند

چگونه در بین رقبایم دیده شوم؟

پرستون عزیز، طی سال گذشته توانسته‌ام به سختی کسب‌وکار خود را از هیچ به وجود آورم. در این مدت سفارش‌های خوبی گرفته‌ام، اما به‌دلیل کثرت شرکت‌های خدماتی مجالس در شهر دلسرد شدم. چگونه از عهده چنین رقابت فشرده‌ای برآیم؟ چگونه ...