روش های ارزیابی خطر

مبانی و اصول ارزیابی احتمال خطر در صنایع غذایی

جامعه مسئولین فنی استان فارس با همکاری ACS Registrars  انگلستان برگزار می کند اين دوره با موفقيت برگزار شده است مبانی و اصول ارزیابی احتمال خطر در صنایع غذایی بر اساس مخاطرات میکروبیولوژی در فرآوری موادغذایی   هدف دوره موضوع ارزیابی احتمال خطر در فرآوری مواد غذایی ...