رضایت

رضایت مشتری

  رضایت مشتری مقدمه   امروزه کارایی و اثربخشی فرایندهای سازمان سخن روز است. با مطالعات علمی باید به این پرسش پاسخ داد که چگونه می توان اثربخشی فرایندهای سازمان را بهبود بخشید. صاحبنظران معتقدند که یکی از راههای افزایش اثربخشی سازمان، بهبود کیفیت ...

رضایت مشتریان از رستوران شما چقدر است ؟

  رضایت مشتریان از رستوران شما چقدر است ؟     به طور متوسط رستوران ها سالانه حدود ده تا سی درصد از مشتری های شان را از دست می دهند ، اما آنها اغلب نمی دانند که چه مشتری ها را در چه ...