رستوران گرئ نامه

بررسی کسب و کار خانوادگی در رستوران قوام شیراز

راه اندازی یک کسب و کار رستوران داری خانوادگی ، یکی از جذاب ترین انواع کسب و کار است. در اینجا منظور ما از کسب و کار رستوران داری خانوادگی " فعالیتی اقتصادی است که با کمک اعضای خانواده و پذیرش مسئولیت توسط هر یک از آنان و با استفاده از حداقل امکانات راه اندازی می شود."