دوست رستوران داران

دوست واقعي رستوران شما

چه کسي دوست واقعي رستوران شماست؟   تا بحال –به عنوان مدير يا مالک يک رستوران- با خود فکر کرده‌ايد که واقعاً چه کسي دوست واقعي رستوران شماست!؟ چه کسي براي شما بيش از همه سبب خير شده و يا مي‌توان به صحبت‌هاي او اعتماد کرد!؟....