دوره سر ممیزی سیستم مدیریت کیفیت

دوره سر ممیزی بر مبنای ISO 9001:2008

شركت پرتو ستاره ثريا نماينده ICS Groups انگلستان برگزار می كند     دوره سر ممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای  ISO 9001:2008 تحت اعتبار IRCA انگلستان و RABQAN آمریکا   امتيازات دوره صدور گواهینامه آموزشی بین المللی با دو اعتبار از IRCA انگلستان و RABQAN آمریکا برای اولین بار ...