جذب مشتري

نماي رستوران و انتخاب مشتري

ورودي رستوران نقطه آغاز ارتباط مشتري با رستوران است . مشتري با ديدن ورودي و نماي رستوران به اين فكر مي كند كه آيا ارزش دارد ساعاتي را در چنين فضايي سپري كند يا خير.