تهیه مواداولیه

مدیریت رستوران و اصول مذاکره

اصول مذاکره روي قيمت در مديريت رستوران مهمترين دغدغه در مديريت رستوران و مدير‌ مالي آن، مذاکره بر سر قيمت در هنگام خريد تجهيزات و مواد اوليه است تا قيمت نهايي کمتر تمام شود و به اين ترتيب سود بيشتري حاصل شود.