تبلیغات و بازاریابی

شعار تبلیغاتی

شعار تبلیغاتی رستوران یا فست فود

شعار تبلیغاتی یکی از نمادهای اشاره کننده به برند است . در حقیقت می توان گفت شعار تبلیغاتی هر رستوران یا فست فود ، توصیفی کوتاه از برند و آن چیزی است که رستوران یا فست فود انجام می دهد .