تاریخ قهوه

تاریخچه قهوه

تاریخچه قهوه قسمت دوم قهوه چیست؟ نویسنده : مهندس حمیدرضا طباطبایی   این گمان که قهوه نوشیدنی فرنگی است و چای نوشیدنی ایرانی تصویر اشتباهی است که در ذهن اغلب ایرانیان امروز نقش بسته، حال آن که اروپاییان با هر دوی آنها در خاور زمین ...