بهداشت و محیط زیست HSE-MS

مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS

ارائه روشي است هدفمند بر پايه استانداردهاي موجود براي حصول اطمينان از اينكه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در زمينه بهداشت، ايمني و محيط زيست بطور دقيق تعيين و بطور مؤثر كنترل مي‌ گردد توضیحاتی در مورد سیستم HSE-MS این سیستم برگرفته ...