بهبود مستمر ، پیام مدیریت ، مدیریت ، حمید رضا طباطبایی ، پرتو ستاره ثریا ، مهندس آرام مروی ، تغییر به سمت بهبود ، مدیریت کیفیت ، مدیریت راهبردی ، مدیریت استراتژیک ، برنامه ریزی

پیام مدیریت : درسی که بهار و آغاز سال نو به ما می دهد.

 در سی که بهار و آغاز سال نو به ما می دهد   هیچ چیز جز تغییر دایمی نیست         جهان امروز سریعتراز هر زمان دیگر در حال تغییر همه جانبه است و آنچه روشن است اینکه فردا با امروز تفاوت بسیار خواهد ...