برون سازمانی

استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO14000 و EMS

استانداردهای سری ISO 14000 شامل تعدادی استاندارد در زمینه مدیریت زیست محیطی EMS است       استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO14000 و EMS   محیط زیست و منابع طبیعی میراث گذشتگان مانیست امانت آیندگان نزد ماست   استاندارد مدیریت زیست محیطی سری ISO 14000 و EMS :   استانداردهای ...

بسته خود مشاوره استاندارد ISO22000&HACCP

بسته خود مشاوره استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر اساس ISO22000:2005&HACCP       بسته خود مشاوره استاندارد ISO22000&HACCP   معرفی بسته خود مشاوره استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر اساس ISO22000:2005&HACCP   از این پس خود مشاور سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ...