برتری شغل رستوران داری

 مزایا و برتری های شغل رستوران داری

امروزه در كشورهای پيشرفته و در حال توسعه ، از جمله كشور عزيزمان ايران ، صنعت غذا از لحاظ كيفيت ، تنوع ، طعم و مزه ، نحوه تهيه ، پخت ، بسته بندی و عرضه پيشرفت های قابل توجهی را حاصل كرده است ، لذا روزبه روز بر طرفداران اين صنعت افزوده می گردد كه اغلب فكر راه اندازی يك شغل مرتبط با صنعت غذا چه بسا در حجم كوچك و گاها در سطح كلان در منطقه يا شهر خود را در سر می پرورانند . در اینجا برخی نكات اساسی و بارز در مورد برتری اين نوع فعاليت نسبت به بيشتر شغل ها و فعاليت های بازار آزاد كسب را ياد آور می شویم  تا دوستان عزيز و متقاضيان راه اندازی رستوران بتوانند با انگيزه ، اعتماد و پشتكار بيشتری قدم در اين عرصه گذارند .