بازاریابی و تبلیغات در اینستاگرام

برای رستوران خود بازاریابی کنید!

بدون شک غذای خوشمزه و وسوسه کننده بهترین دلیل انتخاب یک رستوران است. یک عکس خوب و با کیفیت از غذا حتی می تواند شخصی را که تصمیم گرفته در منزل غذا بخورد را به سمت رستوران بکشاند. به همین دلیل است که 69 درصد رستوران های دنیا در اینستاگرام به بازاریابی برای رستوران خود بپردازند.