ایزو 50001

مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱

مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱ ایزو مدیریت انرژی استفاده از فن آوری نو، کاهش مصرف  حامل های انرژی را در دستور کار قرار می دهد. در جهان اروپا با معرفی استانداردEN 16001 پیشتاز عرضه مدیریت مصرف انرژی بوده و پس از اجرای ...