الزامات مشتریان

نمونه خط مشی

نمونه خط مشي     خط مشی دستیابی به رضایت مشتریان، کارفرمایان و بسط حیطه فعالیت شرکت از طریق: -         تلاش در جهت دستیابی و پیاده سازی آخرین دستاوردهای علمی و فنی معمول در جهان در زمینه فعالیت های شرکت. -   ...