الزامات استاندارد OHSAS18001

(PAS 99 (IMS

(PAS 99 (IMS سیستم های یكپارچه مدیریت در واقع با هدف تلفیق سه استاندارد مدیریت كیفیت9001  ISO، مدیریت زیست محیطی ISO 14001 و مدیریت ایمنی OHSAS 18001 در جهت رسیدن به یك سیستم جامع مدیریتی مطرح شده است و در مدت ...