اقدام پیشگیرانه

تعریفی کلی از برخی واژه های استاندارد ایزو

تعریفی کلی از برخی واژه های استاندارد ایزو و مديريت كيفيت     تعریفی کلی از برخی واژه های استاندارد ایزو   كیفیت چیست ؟ مجموعه خواص و ویژگی های یك محصول یا خدمت كه بتواند نیازها و انتظارات مشتری را برآورده نماید و با الزامات ...