اصول کافی شاپ

راه اندازی کافی شاپ

بازار کافی شاپ ها در دوران امروز داغ بوده و با توجه به نسل جوان پرجمعیتی که در کشور داریم، کافه بروهایمان نیز زیاد هستند. با این حساب به نظر می رسد که ایده ی راه اندازی کافی شاپ به اندازه ی کافی پولساز هست