اصول و مبانی مدیریت تحقیق و توسعه

اصول مدیریت تحقیق وتوسعه و خلاقیت صنعتی در صنعت غذا

جامعه مسئولین فنی استان فارس با همکاری ACS Registrars  انگلستان برگزار می کند    اين دوره با موفقيت برگزار شده است   اصول مدیریت تحقیق وتوسعه و خلاقیت صنعتی در صنعت غذا   هدف دوره آشنایی فراگیران با اصول و مبانی مدیریت تحقیق و توسعه و خلاقیت صنعتی در ...