استاندارد GLP

روش خوب آزمایشگاه GLP

هدف از اخذ گواهینامه GLP اطمینان از عملکرد صحیح آزمایشگاه ها و اعتماد به نتایج حاصله از آزمون در آزمایشگاه ها   توضیحاتی در مورد GLP روش خوب آزمایشگاهی براساس مدل بین المللی و امریکائی که بر صلاحیت 5 فاکتور اصلی آزمایشگاهی تاکید ...