استاندارد مدیریت تلفیقی آفات

IPM کشاورزی

IPM کشاورزی توضیحاتی در مورد استاندارد مدیریت تلفیقی آفات عبارتست از رعايت دقيق تمام روش‌هاي قابل دسترسي كنترل آفات متعاقب تلفیق معيارهاي  ويژه ممانعت کننده از توسعه جمعيت‌هاي آفت و محصولات حفاظت ­كننده گياه و ديگر عوامل دخيل، در سطوحي كه بطور ...