استاندارد ایمنی و بهداشت

استانداردهای سیستم مدیریت

  استانداردهای سیستم مدیریت   آقای مارشال در رساله دکتری خود مقایسه ای بین استانداردهای سیستم های مدیریت انجام داده و براساس طیف لیکرت امتیازات 1 تا 5 را (1 کمترین امتیاز و 5 بیشتری امتیاز) به هر یک از معیارهای مورد ارزیابی ...