اداره استاندارد انگلستان BSI

OHSAS 18000 آیین کار مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

دستیابی به ایمنی در محیط کار و حفظ سلامت انسانها نیاز به یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای به نام OHSAS 18000 دارد       OHSAS 18000 آیین کار مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای   سلامت تاجی است زرین بر سر افراد سالم ...