اخذ مجوز صادرات (COC)

اخذ مجوز صادرات (COC)

شرکت پرتو ستاره ثريا با همکاری مراجع بازرسی بیـن الـمللی، اقـدام به اخذ مـجوز صـادرات (COC) ( گواهـی انطباق محصـول ) جهت محصولات در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه، می نماید. مجوز صادرات (COC) شركت پرتو ستاره ثريا با توجه به ...