آموزش در هتلداری

اهمیت آموزش در صنعت هتلداری

آموزش یک عامل کلیدی برای پیشرفت و توسعه منابع انسانی می باشد و جریانی است که طی آن افراد دانائیها، مهارت ها، طرز برخوردها و گرایش های مناسب را جهت ایفای نقشی خاص می آموزند. آموزش یک سرمایه گذاری ضروری برای هر سازمان است و فعالیت های آموزشی با کل فعالیت های کسب و کار در ارتباط است.