هتل

ستاره های یک هتل به چه معناست؟

آیا می دانید که هتل ها بر چه اساسی ستاره دار می شوند ؟!! استانداردهای ایران برای دادن ستاره به یک هتل چیست ؟  استانداردهای رعایت شده در هتل های  ایران ،  رفرنس خارجی دارد و بومی ایرانی شده و این حداقل استانداردها در خیلی از کشورهای منطقه رعایت شده است.استانداردهای ما در ایران  با استانداردهای جهانی تفاوت خاصی ندارد